L17 - za volant od 17 let

Pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče.

Princip fungování L17

 • Žadatel v režimu L17 může získat řidičské oprávnění skupiny B už od věku 17 let.
 • Žadatel musí absolvovat klasický výcvik v autoškole včetně složení obvyklých závěrečných zkoušek.
 • Řidič L17 smí od 17 let řídit osobní automobil pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče (mentor).
 • Mentor musí splňovat kvalifikační předpoklady, při jízdě sedět na místě spolujezdce a nebýt pod vlivem alkoholu.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty řidiče mladého řidiče i mentora.
 • Režim L17 byl v České Republice spuštěn 1.1.2024. (viz § 83a Zákona č. 361/2000 Sb.).

Otázky a odpovědi k řidičskému průkazu L17

Zde naleznete odpovědi na časté dotazy týkající se řidičského průkazu v režimu L17.

 • Kdo může být mentorem mladého řidiče?

  Mentorem může být pouze řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu alespoň 10 let (zkušený řidič), kterému nebyl v posledních 5 letech udělen zákaz řízení a který má v bodovém hodnocení řidičů 0 bodů. Mentorem je nejčastěji rodič nebo příbuzný mladého řidiče, není to však podmínkou.

 • Mladý řidič si musí zvolit konkrétního mentora a ten s tím musí písemně souhlasit. Tato informace se zanese do karty řidiče obou zúčastněných. Sám ani s nikým jiným mladý řidič před dovršením 18 let řídit osobní automobil nesmí.

 • Ano, mladý řidič v režimu L17 může mít až 4 mentory.

 • Mentor není pasivním spolujezdcem, ale na mladého řidiče musí dohlížet a v případě potřeby mu poskytnout radu. Při případném vzniku dopravní nehody se bude zkoumat, zda-li mentor své povinnosti nezanedbal. V případě pochybení mentora je možné udělit sankci i jemu.

 • Ano, řidičský průkaz v režimu L17 funguje v různých formách v řadě zemí Evropské Unie - v Německu, Rakousku, Anglii, Severním Irsku a Nizozemí.

 • Nikoliv, český režim L17 se vztahuje pouze na území České republiky.

 • Ano, řidičské oprávnění pro malé motorky A1 s automatickou převodovkou a vozidla B1 získané společně s oprávněním pro skupinu B je možné využít již od 17 let, a to samostatně (mentor není potřeba).

 • Rozhodně ne! Pro odvoz rodičů z večírků L17 neslouží.

 • Tuto povinnost zákon nestanovuje, nic však nebrání tomu vozidlo patřičným způsobem označit.

 • Prvozápis mentorů podaný společné s žádostí o vydání řidičského průkazu je zdarma. Dodatečný zápis mentorů je zpoplatněn částkou 100,- Kč.

 • L17 byla do právního řádu zakotvena Zákonem č. 271/2023, který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 14. září 2023 a mimo jiné přidal § 83a do Zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od 1.1.2024:

  § 83a - Řízení s mentorem
  (1) Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let (dále jen „sedmnáctiletý řidič“) je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

  (2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše na žádost sedmnáctiletého řidiče s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce do registru řidičů jako mentora tohoto řidiče osobu,

        a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

        b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

        c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d),

        d) která nemá zadržený řidičský průkaz,

        e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a

        f) která s takovým zápisem souhlasí.

  (3) V registru řidičů mohou být zapsáni nejvýše 4 mentoři sedmnáctiletého řidiče.

  (4) Má-li být jako mentor zapsán držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d), za účelem prokázání splnění podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) musí být k žádosti přiloženo potvrzení vydané příslušným orgánem státu, který mu vydal řidičský průkaz; nevydává-li takový stát potvrzení, prokáže se splnění uvedených podmínek čestným prohlášením osoby, která má být zapsána jako mentor. Toto potvrzení nebo čestné prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce.

  (5) O vyřízení žádosti o zápis mentora do registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora.

  (6) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší zápis mentora v registru řidičů,

        a) požádal-li o to sedmnáctiletý řidič, nebo

        b) přestal-li mentor splňovat některou z podmínek podle odstavce 2 písm. b) až f).

  (7) O zrušení zápisu mentora v registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora. Zrušení zápisu mentora v registru řidičů je účinné od doručení tohoto vyrozumění sedmnáctiletému řidiči.

  (8) Řídí-li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu.

  (9) Mentor nesmí vykonávat doprovod

        a) bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzení ovlivnění mentora jinou návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně, nebo

        b) v případě, že je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.

  (10) Mentor je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka povinen prokázat svou totožnost. Mentor je dále povinen se na výzvu policisty, vojenského policisty nebo strážníka obecní policie podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Označení vozidel L17

Není povinné, je však rozumné...
Magnetky L17 na auto získáte ve své autoškole.

Diskuze

I Vy se můžete zapojit do diskuze k řidičskému oprávnění L17.

Dotazy, podněty, připomínky k L17

Máte dotaz nebo podnět k fungování řidičského oprávnění od 17 roků v režimu L17? Můžete nám napsat e-mail nebo využít kontaktního formuláře.

Odesílání...
Vaše zpráva byla odeslána, děkujeme Vám.